Privacyverklaring

Isabelle – Professional Organizer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Isabelle – Professional Organizer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Booyenhoek 28, 5583 GV Waalre, e-mail info@isabelle-professionalorganizer.nl, telefoon 06-47097027, website isabelle-professionalorganizer.nl

Persoonsgegevens die Isabelle  – Professional Organizer verwerkt:

Isabelle  – Professional Organizer verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Isabelle – Professional Organizer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum als sprake is van Persoonsgebonden Budget of Zorg in Natura
 • Persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld je hobby’s en interesses.

Website:

Onze website en/of diensten heeft/hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@isabelle-professionalorganizer, dan verwijderen we deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Isabelle – Professional Organizer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaar van Isabelle – Professional Organizer) tussen zit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Isabelle – Professional Organizer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je goederen en diensten te leveren
 • Je te appen, bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief (op dit moment nog niet van toepassing)
 • Isabelle – Professional Organizer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang Isabelle – Professional Organizer persoonsgegevens bewaart

Isabelle – Professional Organizer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor persoonsgegevens, ingaand vanaf het laatste contactmoment. Voor WMO-klanten, dat wil zeggen werkzaamheden die worden verricht door een aanbieder in de zin van de WMO (dus iemand die in opdracht van het college van B&W diensten levert) geldt dat persoonsgegevens met betrekking tot die persoon minimaal 15 jaar bewaard moeten worden (zie artikel 5.2.4.WMO). Deze gegevens moeten dus langer bewaard worden dan de gegevens van andere klanten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Isabelle – Professional Organizer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Isabelle – Professional Organizer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Isabelle – Professional Organizer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens Isabelle – Professional Organizer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@isabelle-professionalorganizer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Isabelle – Professional Organizer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op Isabelle-professionalorganizer.nl
Isabelle – Professional Organizer raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Versie: februari 2020

Mijn website is gehost bij Hostnet. Ten behoeve van websitestatistieken is het volgende van toepassing:

 • er worden Google Analytics-cookies gebruikt
 • er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

info@isabelle-professionalorganizer.nl

06 470 970 27